Informacje dla członków związku

 

Deklaracja Członkowska

 

 

Przewodniczący Zakładowych Organizacji ZLP PN w parkach narodowych,

W związku z wejściem ZLP PN w spór zbiorowy z Rządem, należy ogłosić
referendum wśród załogi z pytaniem:
1. Czy jesteś za ogłoszeniem strajku w parku narodowym w związku z
projektem ustawy "o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych
jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów
publicznych".
1. Zapisy obecnej ustawy o finansach publicznych są niewykonalne dla
parków narodowych.Czy jesteś za pilną zmianą ustawy o finansach
publicznych (jeszcze w roku 2009), która wprowadzi zapisy zgodne ze
zgłoszonymi wcześniej przez parki narodowe propozycjami.

W referendum 50 % + 1 jest zgodą na strajk w parku narodowym.

Przewodniczący ZLP PN Piotr Kozłowski

 

 

 

 

 

 

 

Ponadzakładowy Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Parków Narodowych wraz z protokołem dodatkowym nr.1

Tekst

 

Protokół dodatkowy nr 2 do "Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Parków Narodowych"zarejestrowany w dniu 23 kwietnia 2008r.

Prace nad kolejnymi zmianami będą kontynuowane w najbliższym czasie.
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych zgłosił szereg propozycji
zmian i oczekujemy na dalsze propozycje z Parków Narodowych. Po ich
zebraniu całość będzie dostępna na naszej stronie.

W najbliższym czasie wystąpimy do Rządu o zaplanowanie wzrostu płac w
budżecie na rok 2009. Przewodniczący Związku zgłosił taką propozycję
Ministrowi Środowiska Panu Maciejowi Nowickiemu podczas spotkania w
Ministerstwie wskazujac na nasz postulat zgłaszany od kilku lat, tj.
doprowadzenie do wyrównania płac do poziomu Lasów Państwowych. Jest to
kilkanaście mln zł., dla budżetu mało znacząca. Minister obiecał
wystąpić z taką propozycją (warunkiem było uzgodnienie-zgoda na premię
motywacyjną, co właśnie się stało). Niezbedne będzie wsparcie wszystkich
Związków Zawodowych działających w Parkach Narodowych. Oddalenie tej
decyzji w czasie, doprowadziło by do powstania ponownie dużej różnicy w
płacach pomiędzy leśnikami w Parkach i Lasach, (taka sytuacja powstała
po 96 r. po wywalczeniu przez ZLP PN 43% podwyżki, przez kolejne kilka
lat dysproporca pomiędzy nami powstała podobna jak z przed podwyżki).Tym
razem przy dobrej woli Ministra i Rządu jest szansa na odejście od
głodowych płac w parkach narodowych. Mamy nadzieję, że tak sie stanie.

 

Załącznik nr 2.

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10

Strona 11 Strona 12 Strona 13

 

 

 

 

ZJAZD NADZWYCZAJNY Z OKAZJI 90 ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH
ORAZ POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ ZWIĄZKU

 

18-19 WRZEŚNIA 2008 r. PUSZCZYKOWO - JEZIORY

Miejsce uroczystości:
Wielkopolski Park Narodowy Jeziory, Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie nad Wartą,

18.09.2008 r. godz. 14:30 - 19:00 posiedzenie Rady Krajowej ZLP PN - L.O.S. Puszczykowo,

Porządek uroczystości: w dniu 19 września 2008 r.:
- godz. 8:00 - Msza Święta koncelebrowana, Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie,
- zwiedzanie Muzeum Pracowni A. Fiedlera w Puszczykowie,
- zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej w Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego
w Jeziorach,
- ok. godz. 11:30 - sala konferencyjna, spotkanie z Delegatami na Zjazd, wystąpienia      Gości,
wręczenie odznaczeń,

            - godz. 14:00 - obiad w gronie zaproszonych Gości i zakończenie uroczystości.

 

Stanowisko Rady Krajowej

 


Poczet sztandarowy ZLP PN podczas Mszy Świętej

Delegaci na Zjazd podczas Mszy Świętej

Goście Zjazdu podczas Mszy Świętej


Delegaci na Zjazd podczas Mszy Świętej

Mszy Św. przewodniczy Ekscelencja Biskup Edward Janiak wraz z
Kapelanem oraz Ks. Wojciech A. Pieprzyca Diecezjalny Duszpasterz Leśników


Podziękowanie za Mszę Świętą koncelebrowaną oraz intencje: dziękczynną i za tych co odeszli
oraz za pracowników parków narodowych wraz z rodzinami, składa przewodniczący P. Kozłowski


Podziękowanie Koncelebrantom składa kierownictwo Związku

Dyrekcja WPN-goście Zjazdu, od prawej: Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Dyr. Wydz. O.Ś. Starostwa Poznańskiego Romuald Grabiak, Podsekretarz Stanu, GKP dr Maciej Trzeciak, Dyr. Wielkopolskiego Parku Narodowego Adam Kaczmarek, Burmistrz M. Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

Delegaci na Zjazd oraz goście: Przewodniczący ZLPwRP Kol. Jerzy Przybylski
i Prezes Wielkopolskiego ZLP Koleżanka Halina Stachowska

Gratulacje dla Związku od Ministra Trzeciaka przyjmuje Przewodniczący

Przemawia Główny Konserwator Przyrody dr Maciej Trzeciak

Odznaczenia Ministra Środowiska  "Zasłużony Dla Ochr. Środow. i Gosp. Wodn." wręcza Minister dr Maciej Trzeciak Kolegom, od prawej: F. Źrebcowi, J. Wiewiórowskiemu, J. Sawickiemu, Mec. M. Różowiczowi 

 

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP PN poszerzone o Delegatów na Zjazd Nadzwyczajny 18.09.2008 r. Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie


Przewodniczący ZLP PN Piotr Kozłowski oraz Wiceprzewodniczący Jan Słomiany z lewej i Marek Kot

Członkowie Rady Krajowej i Delegaci na Zjazd, na pierwszym planie, Gość Dyrektor WPN Adam Kaczmarek

j.w. Członkowie Rady Krajowej i Delegaci na Zjazd, na pierwszym planie,
Gość Dyrektor WPN Adam Kaczmarek

 


Odznaczenia "Zasłużony Dla Leśników Polskich" wręcza Przewodniczący J. Przybylski:
Mecenasowi Mirosławowi Różewiczowi oraz Panu Tomaszowi Sobaszkowi

Gratulacje dla Związku składa Burmistrz Miasta Puszczykowa Pani M. Ornoch-Tabędzka

Gratulacje dla Związku składa Burmistrz Gminy Mosina Pani Zofia Springer


Gratulacje dla Związku i Przewodniczącego składa Przewodniczący ZLPwRP J. Przybylski


Gratulacje dla Związku składa Prezes Wielkopolskiego ZLP Kol. Halina Stachowska

 

Gościom Zjazdu Nadzwyczajnego Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, zwołanego z okazji 90 rocznicy powstania Związku Leśników Polskich, składam w imieniu Członków naszego Związku oraz własnym serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia oraz za złożone gratulacje. Obecność wśród nas tak dostojnych Gości przyjmujemy jako znak szacunku dla wszystkich pracowników parków narodowych pracujących na rzecz chronionej przyrody ojczystej.

                                                                                                              Przewodniczący ZLP PN
inż. Piotr Kozłowski

 

Informacja o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej


Według rozdzielnika:
Ogólnokrajowe organizacje związków
zawodowych zrzeszające pracowników państwowej
sfery budżetowej

z poważaniem
Mariola Mazgało

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

Pismo MPiPS

Załącznik 2

W związku z uzgodnieniem z Ministrem Środowiska możliwości zbycia w
parkach narodowych zbędnych mieszkań, należy składań wnioski w tej
sprawie do Ministerstwa.

Parki otrzymały pisma, aby wskazać, potrzeby
mieszkaniowe i lokale zbędne, czyli do sprzedaży.

Niektóre parki narodowe już zgodę taką otrzymały.

Należy wykorzystać ta sytuacje do
wyzbycia sie lokali zbędnych będących ciężarem dla parków borykających
się z remontami i brakiem środków na ten cel

 

Korespondencja ZLPPN z Ministerstwem Środowiska

Pismo1

Pismo2

Pismo3

 

 

Copyrighted by: ZLPPN 2008